صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز > سال 96 

ردیف عنوان طرح مجری
1 بررسی عوامل مرتبط با درک مادران زایمان کرده (نخست زا و چند زا) از مراقبت های پس از زایمان و برقراری ارتباط با پرسنل در مراکز بهداشتی درمانی بندرسیریک  مریم احمدی نژاد
2 اختلالات جنسی و عوامل مرتبط با آن در دوران بارداری و پس از زایمان: مرور نظامند و متا آنالیز مژده بنایی-دکتر نسیبه روزبه