صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز > سال 91 

ردیف عنوان طرح مجری
1 بررسی دانش، نگرش و عملکرد کادر پرستاری بیمارستان کودکان بندرعباس در خصوص تسکین درد کودکان در سال 1391 فریبا اسدی نوقابی