صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > برنامه های آموزش مداوم مرکز 

 

سمینارهای در دست اقدام

    ردیف                        عنوان سمینار                                                       تاریخ                                 برنامه   
1            زایمان فیزیولوژیک

97/11/11

97/11/12

  
2             تغذیه با شیرمادر

97/11/14

97/11/15