صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > برنامه های آموزش مداوم مرکز 

 

 

سمینارهای دارای امتیاز آموزش مداوم مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک

    ردیف                        عنوان سمینار                                                       تاریخ                                 برنامه   
1            زایمان فیزیولوژیک

97/11/11

97/11/12

  
2             تغذیه با شیرمادر

97/11/14

97/11/15

  
3 کارگاه آمادگی با زایمان فیزیولوژیک1

98/9/20

98/9/22

در حال برگزاری
4 کارگاه آمادگی با زایمان فیزیولوژیک2 

98/9/25

98/9/27

در حال برگزاری