صفحه اصلی > اعضای مرکز و شورای پژوهشی > اعضای شورای پزوهشی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

دکتر نسیبه روزبه

            بهداشت باروری            

2

آسیه پرمهر

مامائي گرايش بهداشت مادروكودك

3

عارفه شاهی

مامايي

4

آزیتا کامجو

مامايي

5

مژده بنایی

مامايي

6

اعظم مریدی

مامايي

7

دکتر زهرا حسینی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

8

دکتر لاله حسنی

آموزش بهداشت 

9

دکترمریم عزیزی

زنان و زایمان

10

دکترپونه نیکویی

دکترای پژوهشی سلولی ومولکولی

11

دکتر الهام ایمانی

دكتري تخصصی پرستاري

12

فریبا اسدی نوقابی فوق لیسانس پرستاری
13 عارف فقیه دكتري تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت