صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > ثبت اختراع 

 

لیست ثبت اختراعات اعضای مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک


ردیف

عنوان عکس
   1    کرم واژینال آکاسیا نلوتیکا 
2 محلول پیشگیری از عفونت های بعد از زایمان

3 نرم افزار آموزشی تفسیر نوارقلب

4 نرم افزار آموزشی نسخه نویسی در زنان و مامایی

5 نرم افزار آموزشی تربیت جنسی کودکان

6 نرم افزار آموزشی گامبرون