صفحه اصلی > وابستگی سازمانی مرکز ( Affiliation) 

فرمت استاندارد جهت آدرس دهی مقالات در مجلات علمی - پژوهشی

پژوهشگر گرامی:

نظر به طرح یکسان سازی آدرس دانشگاه های علوم پزشکی و با توجه به اینکه معیار امتیازدهی به مقالات در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی وابسته، آدرس اعلام شده دانشگاه می باشد، لذا مقتضی است از این پس آدرس های زیر به عنوان فرمت استاندارد در مقالات لحاظ گردد: 

  فرمت فارسی  وابستگی سازمانی (Affiliation) جهت آدرس دهی مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک :

مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

فرمت انگلیسی وابستگی سازمانی (Affiliation) جهت آدرس دهی مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک :

Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

توجه: کاما بدون فاصله با کلمه قبل و با یک فاصله از کلمه بعد قرار می گیرد. 

لازم به یادآوری است که امتیاز دهی مقالات در جشنواره های داخلی دانشگاه و جشنواره رازی و همچنین پرداخت حق التشویق مقالات با توجه به آدرس های مذکور لحاظ می گردد.

توصیه های مهم:  

1- گاهی دیده می شود در جستجوی افیلشن مرکز توسط موتورهای جستجو، برخی مقالات محاسبه نمیشود که علت آن عدم تطابق کامل افیلیشن ارئه شده در مقاله با افیلیشن ثبت  شده در سایت مرکز می باشد. لذا اکیداً توصیه میشود افیلیشن مرکز را از سایت مرکز، کپی و در مقاله جایگزین نمایید.

2- بنا به اعلام مرکز ارزشیابی مراکز تحقیقاتی کشور، لازم است افیلیشن مراکز تحقیقاتی در مقالات به صورت کامل و پیوسته ذکر شود. همچنین هر نویسنده در هر مقاله افیلیشن یک مرکز را ذکر نماید تا امتیاز مقاله به مرکز تعلق گیرد. در غیر اینصورت امتیازی به مرکز تعلق نخواهد گرفت.

 نمونه افیلیشن های صحیح :

Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mother and Child Welfare Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

 

نام مرکز ، کامل و پیوسته ذکر شده است. لذا امتیاز مقاله به مرکز مادر و کودک تعلق خواهد گرفت.

 نمونه افیلیشن های نادرست :

   Mother and Child Welfare Research Center, Health Information Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

   Mother and Child Welfare Research Center, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.

 

نام مرکز ،  به صورت پیوسته ذکر نشده است. لذا امتیاز مقاله به مرکز مادر و کودک تعلق نخواهد گرفت.

 

دانلود فایل وابستگی سازمانی