صفحه اصلی > اعضای مرکز و شورای پژوهشی > معاون پژوهشی مرکز 

معاون مرکز: دکتر فاطمه دبیری

دكتري تخصصی بهداشت باروری

-------------------------------------------

    ایمیل: : fateme.dabiri@hums.ac.ir

     تلفن: 076-33317723

------------------------------------------

     لینک سامانه علم سنجی

     فایل رزومه(CV)