طاهره دهقانی- کارشناس پژوهشی

           تلفن 33317723-076

                                          ایمیل: mother.child.welfare.97@gmail.com

                            ساعت کاری  هر روز از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:45 صبح الی 15:30عصر