صفحه اصلي > اولویت های پژوهشی 

اولويت هاي پژوهشي مرکز  تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک در سال 1395:

 

1-     پره مچوريتي ( Prematurity ) يا نارسي نوزاد  

2-     سوء تغذيه

3-     اعتياد در خانم ها

4-     عفونت زنان ( در دوره باروري )

5-     زايمان فيزيولوژيك ، كنترل درد زايمان

6-     سلامت روان مادران ، ازجمله افسردگي بعد از زايمان

7-     شاخص هاي سلامت مادران و نوزادان استان و مقايسه آن با ساير كشورهاي جهان

8-     حاملگي هاي ناخواسته و عوامل مؤثر برآن

9-     كيفيت زندگي در زنان ( باردار، شیرده، یائسه، سالمند، کارکنان بخش بهداشت و درمان )

10- اضطراب در زنان باردار

11- نيازهاي آموزشي در برنامه مشاوره قبل از ازدواج از ديدگاه زوجين(مطالعه كيفي)

12- وضعيت بهداشت باروري زنان آسيب ديده احتمالي و زنان آسيب نديده شهر بندرعباس

13- عوامل مرتبط با عدم موفقیت در تغذیه انحصاري با شير مادر

14- بررسي روند رشد كودكان5-1 ساله استان

15- وضعيت بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان ، دانشجویان، مادران باردار، مادران شیرده

16- آلودگي هاي انگلي و عفونت های ادراری در مهد كودك ها و مدارس

17- آگاهي در زمينه بهداشت باروري در دانش آموزان و دانشجویان غیر پزشکی

18- آگاهي و عملكرد در زمينه تغذيه مناسب در دانش آموزان، دانشجویان، مادران باردار و مادران شیرده

19- بررسی وضعیت تغذیه کودکان

20-  بررسی وضعیت تغذیه زنان باردار

21- بررسی وضعیت تغذیه زنان شیرده