ردیف عنوان مقاله شرکت کنندگان عنوان کنگره سال برگزاری
1 سواد سلامت در جامعه ایرانی: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز سکینه دادی پور نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 97
2 مقایسه سبک زندگی مرتبط با فشارخون در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد-شاهدی سکینه دادی پور نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 97
3 بررسی علل و عوامل موثر بر نازایی در زوجین نابارور  اعظم مریدی-مژده بنایی- نسیبه روزبه سمینار سلامت زنان 97
4 بررسی تاثیر مواجه های محیطی در زوجین نابارور اعظم مریدی-مژده بنایی- نسیبه روزبه سمینار سلامت زنان 97
5 بررسی اختلال عملکرد جنسی در زنان شیرده شهر بندرعباس اعظم مریدی-مژده بنایی- نسیبه روزبه سمینار سلامت زنان 97
6 بررشی شیوع مصرف دخانیات در زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز نازایی ام لیلا  خانم اعظم مریدی کنگره دخانیات 97
7 تاثیراستعمال دخانیات بر تغییر سطح هورمونها در بارداری: یک مطالعه مروری نظامند شکوفه برگونی _دکتر نسیبه روزبه  کنگره دخانیات 97
8 بررسی تاثیر سیگاری بودن غیر فعال بر پیامدهای بارداری: یک مطالعه مروری نظامند مهسا دمیری _ دکتر نسیبه روزبه  کنگره دخانیات 97
9 بررسی تاثیر آلودگی های هوا بر زنان باردار و پیامد های نوزادی آن و و ارایه راهکار هایی جهت کاهش تاثیر آلودگی هوا بر زنان باردار  الهه رحمانیان اولین کنگره پژوهشی دانشجویی علوم پزشکی هرمزگان   98
10  حاملگی خارچ رحم تخمدانی حلیمه زارع اولین کنگره پژوهشی دانشجویی علوم پزشکی هرمزگان   98
11 تاثیرگیاهان دارویی بر درمان سرطان مهسا دمیری اولین کنگره پژوهشی دانشجویی علوم پزشکی هرمزگان   98
12 بررسی اثربخشی گیاهان دارویی بر بهبود علائم سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOs ) یک مطالعه مروری سیستماتیک   زینب حاج ابراهیمی اولین کنگره پژوهشی دانشجویی علوم پزشکی هرمزگان   98