ردیف عنوان مقاله شرکت کنندگان عنوان کنگره
1 سواد سلامت در جامعه ایرانی: یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز   نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
2 مقایسه سبک زندگی مرتبط با فشارخون در زنان ایرانی: یک مطالعه مورد-شاهدی   نهمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
3 بررسی علل و عوامل موثر بر نازایی در زوجین نابارور   سمینار سلامت زنان
4 بررسی تاثیر مواجه های محیطی در زوجین نابارور   سمینار سلامت زنان
5 بررسی اختلال عملکرد جنسی در زنان شیرده شهر بندرعباس   سمینار سلامت زنان
6 بررشی شیوع مصرف دخانیات در زوجین نابارور مراجعه کننده به مرکز نازایی ام لیلا  خانم اعظم مریدی کنگره دخانیات
7 تاثیراستعمال دخانیات بر تغییر سطح هورمونها در بارداری: یک مطالعه مروری نظامند شکوفه برگونی _دکتر نسیبه روزبه  کنگره دخانیات
8 بررسی تاثیر سیگاری بودن غیر فعال بر پیامدهای بارداری: یک مطالعه مروری نظامند مهسا دمیری _ دکتر نسیبه روزبه  کنگره دخانیات