صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز > سال 93 

ردیف عنوان طرح مجری
1 مقایسه صفات شخصیت و بهزیستی ذهنی در زنان معتاد عضو و غیر عضو در گروه خود معرف      دکتر مهین عسگری و زبیده دهقان منشادی