صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > طرح های تحقیقاتی مصوب مرکز > سال 94 

ردیف عنوان طرح  مجری 
1 مقایسه وضعیت تغذیه زنان باردار جامعه روستایی شرق و غرب استان هرمزگان در سال 94   آسیه پرمهر-راضیه بیگی بروجنی
2 مقایسه دریافتهای غذایی کودکان 2-6 ساله کوتاه قد با کودکان دارای رشد طبیعی شهر بندرعباس در سال 94 آسیه پرمهر-سوسن حامدی- طیبه رزمی
3 بررسی شیوع کودک آزاری و ارتباط آن با پرخاشگری و اضطراب دانش آموزان شهر بندرعباس     مهین عسکری-زبیده دهقان منشادی 
4 بررسی تأثیر غوطه وری در آب در مرحله اول لیبر بر درد و پیامدهای زایمان زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان خلیج فارس فاطمه دبیری-فاطمه درساره
5 بررسی اثر بخشی گیاه رازک بر بهبود علائم وازوموتور در یائسگی - یک مروری سیستماتیک     نسیبه روزبه-فاطمه عبدی-آسیه پرمهر