صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > کتاب های چاپ شده 

 

نام کتاب:زایمان در منزل  

تألیف:فاطمه دبیری،عارفه شاهی، آزیتا کامجو

نوبت چاپ: اول

سال انتشار:1393

نام کتاب: راهنمای بالینی و حقوقی سقط

ویژه ارائه دهندگان خدمات سقط

گردآوری و ترجمه: دکتر نسیبه روزبه،فرزانه بنی هاشمی،

فاطمه دهدار زاده، دکتر علی علیزاده

نوبت چاپ: اول

سال انتشار: 1395