صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > مقالات > سال 95 

 

مقالات چاپ شده با افیلیشن مرکز تحقیقات در سال 1395

 

ردیف عنوان مقاله نویسنده مسئول یا اول ایندکس
1 Investigating the impact of counseling based on PLISSIT model on sexual intimacy and satisfaction of breastfeeding women Mojdeh Banaei ISI
2 تأثیر گیاه رازک بر علائم وازوموتور یائسگی: یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز Nasibeh Roozbeh SCOPUS
3 Factors associated with preterm labor in Hormozgan province in 2013  Nasibeh Roozbeh Pubmed
4 Child Developmental Screening in Southern Iran Nasibeh Roozbeh ISI 
5  بررسی روند رو به رشد سزارین در ایران و جهان: مقاله مروری Sakineh Dadipoor SCOPUS
6  بررسی مشکلات جنسی پس از زایمان زنان شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی، بندرعباس Mojdeh Banaei SCOPUS

7
Acacia Nilotica: New Plant for Help in Pelvic Organ Prolapse Nasibeh Roozbeh ISI 
8 Transdermal hormone replacement therapy with nanostructured medicines Nasibeh Roozbeh ISI 
9 Pregnancy Outcome of Abnormal Nuchal Translucency: A Systematic Review Nasibeh Roozbeh ISI
10 روانسنجی پرسشنامه بیاختیاری ادرار در زنان متأهل استان قم در سال 1394 Fatemeh Dabiri ISC
11 ارتباط بین شاخص توده بدنی با طول حاملگی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس Arefeh Shahi  Pubmed
12 عملکرد جنسی پس از زایمان ؛ درگیری ها در ثبات ازدواج : بررسی سیستماتیک Mojdeh Banaei Embase
13 Evaluating Cervicovaginal Infections and Cervical Cancer in Women with Low Socioeconomic Levels  Nasibeh ROOZBEH ISI