صفحه اصلی > معرفی مجلات برای چاپ مقاله 

الف -مجلات نمایه شده در پایگاه Pub Med :


1-     J. Life Sci. Biomed

2-     Oman Medical Journal

3-     Iranian Journal of Neonatology  

4-     Asian Journal of Medical and Pharmaceutical Researches (AJMPR)

5-     فصلنامه باروري و ناباروري  JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY))

6-    Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 

7-      Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research

8- Journal of Education and Health Promotion

9-  BMJ Open

10- American journal of Obstetrics & Gynecology

11- Iranian Journal of Public Health

12- Iranian Journal of Pediatrics
ب – مجلات نمایه شده در پایگاه   ISI :

1-     J. Appl. Environ. Bio

2-     BMC Womens Health

3-     Iran J Reprod Med

4-     International Journal of Gynecology and Obstetrics

5- Journal of Menopausal Medicine

6-Acta Paediatrica

 

 

ج –مجلات نمایه شده در پایگاه   Scopus :

1-      مجله زنان و مامایی و نازایی ایران

2-     فصلنامه حیات (مجله دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران) 

3-      کومش (  فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان)