صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > مقالات > سال 94 

مقالات مرکز تحقیقات « مراقبتهای مادر و کودک »

سال 1394

الف - مقالات چاپ شده   داخلی 

1-      Effect of zinc supplementation on preventing Diarrhea in children                                                      دانلود مقاله

2-Investigating epidemiologic status of thalassemic patients in Hormozgan  province in  2011             دانلود مقاله

3-      الگوی پرسید در بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی زنان یائسه شهر بندرعباس                                           دانلود مقاله

4-      عوامل بیولوژیک و محیطی مؤثر بر کم وزنی نوزاد در مادران نوجوان : مروری سیستماتیک                                    دانلود مقاله

 

 

ب - مقالات چاپ شده   خارجی  مرکز تحقیقات « مراقبتهای مادر و کودک »

1-    Effect of Educational Intervention Based on Theory of Planned Behavior and Reduced Water Pipe smoking among Women above 15 (yrs.) in Bandar Abbas                                                                                                               دانلود مقاله                                                                                                                           

2-    Health-related quality of life in iranian women with polycystic ovary syndrome: a qualitative study                       دانلود مقاله                                      

3-    Health-related quality of life in  polycystic ovary syndrome patients: a systematic Review                             دانلود مقاله                                                

4- Lifestyle and eating- related behaviors of overweight/ obese women compared with normal weight group   دانلود مقاله