صفحه اصلی > فعالیت های مرکز > مقالات > سال 93 

مقالات مرکز تحقیقات « مراقبتهای مادر و کودک »

سال 1393

الف - مقالات چاپ شده   داخلی 

 1-         شيوع پرفشاري خون در افراد بالاي 30 سال شهر بندرعباس                                                                                    دانلود مقاله

2-         بررسي علل مرگ و مير شيرخواران زير يك سال بيمارستان كودكان شهر بندرعباس طي سالهاي 90- 91                                دانلود مقاله

3-         مقايسه روش مراقبت هم آغوشي مادر و نوزاد با روش مراقبت رايج انكوباتور نوزادان نارس در تسريع كسب شاخص هاي ترخيص      دانلود مقاله

4-         بررسی میزان دلبستگی مادر با شیرخوار در مادران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان بندرعباس                              دانلود مقاله

5-         Investigating causes of infant mortality in hospital of children during 2010-2011 in Bandar                                      دانلود مقاله

6-         ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1392                   دانلود مقاله

7- The relationship between paternal smoking and sex ratio of children born in public maternity                                          دانلود مقاله

hospitals in Bandar Abbas (Iran)   

 

ب - مقالات چاپ شده   خارجی  مرکز تحقیقات « مراقبتهای مادر و کودک »

 

1-    The Effect of Mode of Delivery on Postpartum Sexual Functioning in PrimiparousWomen                      دانلود  مقاله       

2-    Investigate the Effects of Omega-3 on Attention-deficit Hyperactivity Disorder in Hyperactive

       Children                                                                                                                دانلودمقاله                                 

3-    Evaluate the Effect of Reducing Sugars in Attention Deficit and Hyperactivity of Children                   دانلود  مقاله                                  

4-    Maternal Anemia and Prenatal Complications                                                                                دانلود مقاله             

5- A Study of Cancer Prevalence in Hormozagan Province During 2011                                   دانلود مقاله